Algemene voorwaarden The Yoga Hub

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke cursist die deelneemt aan lessen en/of workshops van The Yoga Hub. Door deel te nemen aan een les en/of workshop gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van The Yoga Hub.
 • De overeenkomst komt tot stand door de eerste betaling van het abonnement/strippenkaart/cadeaukaart/workshop/losse les waarmee de cursist tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn uitsluiten van toepassing op het Nederlands recht.
 • Wanneer een cursist geblesseerd of ziek raakt voor langere tijd bestaat de mogelijkheid na overleg van een dokterverklaring om het cursusgeld op te schorten gedurende overeengekomen maanden.
 • De cursist is verplicht om voor aanvang van de les en/of workshop betaald te hebben. Indien een cursist hier niet aan voldoet heeft The Yoga Hub het recht de cursist te weigeren.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt gaat The Yoga Hub onmiddellijk over tot beëindiging van het abonnement. Alle betalingsverplichtingen komen hiermee echter niet te vervallen.
 • Op feestdagen en 2 weken in de zomervakantie zullen er geen lessen zijn, deze dagen worden per e-mail tijdig gecommuniceerd.
 • De cursist dient zich uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les af te melden. Alleen dan kunnen lessen worden ingehaald in dezelfde betalingsmaand. Restitutie van gemiste lessen door afwezigheid en/of te late afmelding van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • In te halen lessen kunnen niet overgedragen worden aan derden.
 • Bij annulering van aanmelding 5 dagen voor aanvang van de workshop krijgt de cursist 50% restitutie van het betaalde bedrag. Restitutie van latere afmeldingen voor workshops is niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
 • In de eerste drie maanden van de zwangerschap is het beoefenen van yoga afgeraden. Indien een deelnemer toch wenst deel te nemen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • The Yoga Hub behoudt zich van het recht om cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • Indien noodzakelijk heeft The Yoga Hub het recht om de algemene voorwaarden, prijzen, lesrooster en openingstijden te wijzigen. Aanpassing van prijzen, lesrooster en openingstijden zal tijdig worden gecommuniceerd.
 • The Yoga Hub kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermissing, diefstal of schade aan eigendommen of opgelopen letsel van de cursist.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden voorafgaande aan de les. De cursist is hier zelf verantwoordelijk voor.
 • The Yoga Hub is aansprakelijk voor het goed uitvoeren van de lessen met in achtneming van wat in de Algemene Voorwaarden staat vermeld.
 • Voor het bijhouden van het ledenbestand en uitvoering van betalingen zal The Yoga Hub persoonlijke gegevens verzamelen. The Yoga Hub gaat zorgvuldig met deze gegevens om volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zullen genoemde gegevens gebruikt worden voor het op de hoogte houden van de cursist over activiteiten en wijzigingen. Gegevens worden alleen doorgegeven aan Eversports. Bij inactiviteit van je account wordt deze na 3 jaar verwijderd. Je hebt het recht op inzage omtrent jou gegevens. Voor meer informatie lees de privacyverklaring op de website.
 • Foto’s die tijdens de lessen gemaakt worden kunnen geplaatst worden op de website van The Yoga Hub en sociale media kanalen tenzij de cursist mondeling aan geeft dat hij/zij dit niet wilt. De cursist zal nooit met naam benoemd worden op de website of sociale media kanalen.
 • Bij inschrijving kan de cursist na één kwartaal het abonnement opzeggen. Opzegtermijn is één kalendermaand ingaande per de 1e van de eerstkomende maand.
 • Betaling van het maandelijks abonnementsgeld geschiedt door automatisch incasso op de 1e van de maand. Bij aanschaf van een abonnement machtigt de cursist The Yoga Hub tot afschrijving van het verschuldigde lesgeld.
 • 10-Rittenkaarten zijn 13 lesweken geldig waarna de 10-rittenkaart automatisch komt te vervallen, ook indien de rittenkaart nog niet vol is. De geldigheid van de 10-rittenkaart start na betaling.
 • Een abonnement, workshop, leskaart of cadeaukaart van The Yoga Hub is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Cadeaukaarten en rittenkaarten zijn niet in te wisselen voor geld.
 • In de yoga zaal is het dragen van schoeisel niet toegestaan. Drinken mag meegenomen worden in een afgesloten fles of bidon, eten is echter niet toegestaan. Het meenemen van glas (bijvoorbeeld mokken) in de yoga zaal is niet toegestaan.
 • Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd, worden indien mogelijk eerst in goed redelijk overleg besproken. Indien dit overleg niet succesvol is zullen er juridische maatregelen worden genomen.